Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) i članka 14. stavka 3. Zakona o športu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 129/10, 124/11, 86/12, 94/13), Skupština  NOGOMETNOG KLUBA „RUDAR „ LABIN na sjednici održanoj 23.09.2015. godine, donijela je sljedeći:

STATUT

NOGOMETNOG KLUBA „RUDAR“ LABIN

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se: naziv, sjedište i područje djelovanja Nogometnog kluba „Rudar“ Labin, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se oni ostvaruju, članstvo i članarina, prava i obveze članova, unutarnji ustroj kluba, tijela kluba, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine, te prestanak rada kluba i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada kluba.

Članak 2.

Nogometni klub „Rudar“ Labin je neprofitna športska udruga u kojoj se udružuju građani radi zaštite i promicanja osobnih i zajedničkih interesa u oblasti nogometnog športa, bez namjere stjecanja dobiti za članove ili treće osobe.

Članak 3.

Puni naziv kluba je: Nogometni klub „Rudar“ Labin.

Skraćeni naziv je NK „Rudar“ Labin.

Sjedište kluba je: Zelenice 46, Labin.

Klub ima svojstvo neprofitne udruge i registrirano je pri nadležnom tijelu državne uprave upisom u registar udruga Republike Hrvatske i registar sportskih djelatnosti.

Klub djeluje na području Istarske županije, a može se učlaniti ili na drugi način povezivati s sportskim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Članak 4.

Klub ima svoj znak i zastavu.

Znak kluba je NK „Rudar“ s dva čekića.

Zastava kluba je zelena sa znakom kluba u sredini.

Boje kluba su zelena i crna.

Klub ima pečat okruglog oblika promjera 3 cm, s tekstom po rubu: Nogometni klub „Rudar“ Labin.

Članak 5.

Klub zastupaju Predsjednik kluba koji je i predsjednik Izvršnog odbora i (3) tri dopredsjednika kluba koji su i dopredsjednici Izvršnog odbora i osobe za zastupanje.

Osoba ovlaštena za zastupanje:

 • odgovara za zakonitost rada udruge,
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako Statutom nije drukčije propisano,
 • odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima kluba.

Članak 6.

Rad kluba je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje otvorenošću u radu članova kluba pravodobnim obavještavanjem članova udruge neposredno i putem sredstava javnog priopćavanja, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, te putem službene klupske web-stranice.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada klub može izdavati svoje glasilo i posebna izdanja u skladu s propisima o javnom informiranju.

Članak 7.

Klub je član Nogometnog saveza Istarske županije (u daljnjem tekstu: NSIŽI) i, neizravno, Hrvatskog nogometnog saveza (u daljnjem tekstu: HNS).

Klub,  njegova tijela i članovi, igrači, treneri, službene osobe i drugi djelatnici kluba obvezuju se:

 • postupati sukladno Pravilima nogometne igre koje je donio Međunarodni nogometni savez BOARD (IFAB);
 • poštivati načela privrženosti, integriteta i sportskog ponašanja kao izraza fair-playa;
 • poštivati Statut, pravilnike i odluke FIFA-e, UEFA-e, HNS-a i ŽNS-a u svako vrijeme;
 • priznati nadležnost Arbitražnog suda za sport (CAS) u Lausanni (Švicarska), kao što je utvrđeno relevantnim odredbama Statuta FIFA-e i UEFA-e;
 • priznati nadležnost Arbitraže i Arbitražnog suda HNS-a, kao što je utvrđeno relevantnim odredbama Statuta HNS-a,
 • podnositi sve sporove nacionalnih razmjera, koji su nastali iz ili u vezi s primjenom Statuta ili pravilnika HNS-a, u posljednjoj instanci samo neovisnom i nepristranom arbitražnom sudu u okviru HNS-a, koji će riješiti sve sporove, isključujući svaki redovni sud, osim ukoliko je to izričito zabranjeno važećim zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj.

Klub će osiguravati da se ove obveze priznaju i prihvaćaju.

Klub i osobe i stavka 1 ovog članka suglasni su poštivati u potpunosti sve konačne odluke nadležnih tijela HNS-a, FIFA-e i UEFA-e i CAS-a. Klub će osigurati poštivanje ovih obveza.

Klub se obvezuje da sudjelovati u natjecanjima koje organiziraju  HNS i ŽNS i da će plaćati članarinu za članstvo u NSŽI-e.

Članak 8.

Klub je neutralan po pitanjima politike i vjere.

Diskriminacija bilo koje vrste prema državana, osobama ili skupinama osoba temeljena na njihovoj rasi, nacionalnosti, vjeri, spolu, jeziku, političkom opredijeljenju ili bilo čemu drugome zabranjena je i predstavlja razlog za suspenziju ili isključenje iz kluba.

CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI KLUBA

Članak 9.

Područje djelovanja Kluba su sportske djelatnosti.

Cilj kluba je poticanje, razvijanje i unaprjeđivanje nogometnog športa i razvitak odgojnih, moralnih, etičkih i športskih vrijednosti kod svojih članova bavljenjem športom.

Ciljana skupina su 008 – djeca-opća populacija, 019 – građani-opća populacija, 033 – mladi-opća populacija, 083 – sportaši.

Članak 10.

Klasifikacija djelatnosti je 12. sport, 12.1. sudjelovanje u sportskom natjecanju, 12.2. sportska priprema, 12.3. sportska poduka, 12.5.2. organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole) za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem, 12.6. upravljanje sportskim objektima, 12.7. organiziranje i provođenje adaptiranog i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja, 12.9. promocija sporta i zdravog načina življenja.

Ostvarivanje cilja iz članka 9.  klub ostvaruje slijedećim djelatnostima:

 • okupljanje djece, mladeži i drugih osoba koje se žele baviti nogometnim športom,
 • sudjelovanje u športskom natjecanju u nogometnom športu
 • provođenje športske obuke i športske pripreme članova u nogometnom športu,
 • poticanje stručnog usavršavanja igrača, trenera i drugih osoba od značaja za djelovanje kluba,
 • suradnja s drugim športskim udrugama koje podržavaju ciljeve udruge, poticanje mladih da se bave športom,
 • upravljanje športskim građevinama sukladno Statutu i zakonu,
 • obavljanje i drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja sukladno Statutu i zakonu.

ČLANOVI KLUBA, NJIHOVA PRAVA I OBVEZE

Članak 11.

Članom Kluba postaje se na temelju odluka o primitku u članstvo kluba Izvršnog odbora.

U Klubu se vodi registar članova čiji je sadržaj propisan Zakonom o udrugama, a isti vodi profesionalni tajnik ili neka druga osoba koju zaduži Izvršni odbor, a potpisuje Predsjednik kluba.

Članstvo se dijeli na:

 • redovne članove,
 • počasne članove,
 • nominalne članove.

Članom kluba može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u klubu i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Članom Kluba mogu postati i pravne osobe koje podržavaju djelatnost kluba. Članstvo u klubu one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članom kluba mogu postati fizičke osobe bez poslovne sposobnosti za koje prijedlog za primitak u članstvo potpisuje staratelj. Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu kluba bez prava odlučivanja.

Članovi kluba plaćaju godišnju članarinu. Odluku o visini članarine i način njenog plaćanja odlučuje Izvršni odbor.

Redovni član može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba, koja je zainteresirana za rad u klubu.

Skupština može imenovati počasne članove kluba. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem, osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge. Počasni članovi mogu formirati počasni odbor, te između sebe izavrati počasnog predjednika odbora, koji je ujedno i počasni predjednik kluba. Počasni odbor i počasni predjednik imaju savjetodavnu ulogu, a u trenutku izbora postaju članovi Skupštine.

Nominalni članovi su fizičke osobe, potpune ili ograničene poslovne sposobnosti koji se bave nogometnom aktivnošću kluba tj. nogometaši.

Članak 12.

Prava redovnih članova jesu:

 • da biraju i da budu birani u tijela kluba,
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva kluba,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad udruge i njegovih tijela,
 • da imaju mogućnost uvida u zapisnike kluba,
 • da na dogovoren način koriste opremu i drugu imovinu kluba,
 • da redovno plaćaju članarinu,
 • da čuvaju i podižu ugled kluba,
 • da se zalažu za športske uspjehe, interese i ugled kluba,
 • da se osobno športsko osposobljavaju i usavršavaju.

Prava počasnih članova jesu:

 • da biraju i budu birani u tijela kluba,
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva kluba,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad kluba i njegovih tijela,
 • da imaju mogućnost uvida u zapisnike kluba,
 • da na dogovoren način koriste opremu i drugu imovinu kluba.

Obveze redovnih, počasnih i nominalnih članova kluba jesu:

 • da rade na ostvarivanju ciljeva kluba,
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata kluba,
 • da čuvaju i podižu ugled kluba,

Članak 13.

Članstvo u klubu prestaje:

 • prestankom postojanja kluba,
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
 • isključenjem iz članstva.

Član kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese kluba ili prouzroči ozbiljnu štetu klubu i njenom članstvu ili ne plati godišnju članarinu do isteka tekuće godine. Odluku o isključenju/prestanku članstva donosi Izvršni odbor.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka o isključenju konačna.

Članak  14.

Osoba protiv koje je započeo kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na štetu djeteta, odnosno maloljetnika, udaljit će se, do pravomoćnosti presude, odnosno obustave postupka, iz poslova u klubu u kojima dolazi u kontakt s djecom, odnosno maloljetnicima.

TIJELA KLUBA

Članak 15.

Tijela Kluba jesu:

 • Skupština,
 • Izvršni odbor,
 • Predsjednik kluba i tri (3) Dopredsjednika kluba,
 • Odbor za hitnost,
 • Nadzorni odbor,
 • Stegovni sud.

Skupština:

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo kluba. Čine ju svi članovi.

Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Skupštine, bez prava odlučivanja.

Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka članovi Skupštine, bez obzira na

članstvo u klubu, ne mogu biti:

 • aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine,
 • članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
 • članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
 • menadžer u sportu i s njima izjednačene osobe u Zakonu o sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana;
 • osobe koje ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje spriječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti,
 • osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom,
 • osobe koje s menadžerima u sportu i s njima u Zakonu o sportu izjednačenim osobama i članovima pravnih osobe te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu povezanih osoba definiranih Zakonom o sportu,
 • osobe koje su ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta na temelju kojih imaju pravo na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju poslovima menadžera u sportu,
 • profesionalni nogometaš koji je registriran za nogometni klub u Republici Hrvatskoj, uključujući i NK X,
 • dioničar nogometnog kluba – sportskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj,
 • član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske,
 • uposlenici kluba sa ugovorom o radu.

Članak 17.

Osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda ne može sudjelovati u nogometnim natjecanjima, organizirati i voditi nogometna natjecanja, obavljati stručne poslove u nogometu, sudjelovati u radu skupštine i drugih tijela upravljanja kluba  niti može biti ovlaštena za zastupanje Kluba.

Članak 18.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna natpolovična većina članova sa pravom odlučivanja, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova sa pravom odlučivanja.

Članak 19.

Skupština može biti:

 • redovna,
 • izborna,
 • izvanredna.

Članak 20.

Redovna skupština zasjeda svake godine, a Izborna skupština svake četiri godine.

Skupštinu saziva Predsjednik kluba, predlaže dnevni red skupštine, te dan i mjesto održavanja.

Izvanredna skupština saziva se na inicijativu Predsjednika kluba ili na pisano obrazložen zahtjev 1/3 članova s pravom odlučivanja.

Izvanredna skupština odlučuje samo o onome za što je sazvana.

Članak 21.

Ako predsjednik Kluba, na zahtjev predlagača, ne sazove Izvanrednu skupštinu u roku od trideset (30) dana od dana podnesenog zahtjeva, Skupštinu saziva predlagač u roku od petnaest (15) dana nakon isteka prvo navedenog roka.

Poziv na redovnu ili izvanrednu Skupštinu mora biti upućen najmanje deset (10) dana prije njezina održavanja i mora sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja Skupštine, kao i prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se po potrebi i materijali o pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu.

Članak 22.

U slučaju isteka mandata tijela kluba, Skupštinu će sazvati zadnje upisani predsjednik u Registru Udruge Republike Hrvatske, ako to ne učini u roku trideset (30) dana od dana isteka mandata, ista će se sazvati na zahtjev jedne trećine (1/3) članova, postupkom propisanim u Statutu udruge.

Članak 23.

Skupštini predsjedava Predsjednik kluba, a u njegovoj odsutnosti jedan od dopredsjednika, po pisanoj ovlasti Predsjednika kluba.

Skupština bira zapisničara i dva (2) ovjerovitelja zapisnika.

Rad Skupštine regulira se Poslovnikom o radu koji donosi Skupština.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani kluba.

Članak 24.

Skupština kluba:

 • usvaja Statut kluba i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava Izvršni odbor, Predsjednika, Dopredsjednike, Odbor za hitnost, Nadzorni odbor i Stegovni sud,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Redovne sjednice skupštine održavaju se u roku propisanom Statutom, a izvanredne prema potrebi.

Izvršni odbor:

Članak 25.

Skupština iz svog članstva bira Izvršni odbor na razdoblje od četiri (4) godine, tijekom kojega ovaj vodi poslove kluba. Izvršni odbor i svaki njegov član odgovaraju Skupštini za svoj rad.

Članak 26.

Izvršni odbor sastoji se od petnaest (15) članova, i to od Predsjednika kluba koji je i predsjednik Izvršnog odbora, tri (3) Potpredsjednika kluba, i još jedanaest (11) članova, koje bira Skupština.

Izvršni odbor održava sastanke po potrebi. Saziva se na inicijativu Predsjednika kluba ili na zahtjev najmanje trojice članova Izvršnog odbora. Odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.

Članak 27.

Izvršni odbor:

 • utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
 • organizira djelatnosti na ostvarivanju programa zacrtanog ovim Statutom i zaključcima Skupštine,
 • podnosi Skupštini izvješća o radu i poslovanju te prijedlog proračuna za iduću godinu,
 • upravlja imovinom kluba,
 • osniva pododbore, povjerenstva i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva kluba,
 • utvrđuje administrativne propise o radu i materijalnom poslovanju, uključivši i one o izgledu i uporabi pečata,
 • donosi odluke o primitku i brisanju iz članstva,
 • donosi Pravilnik o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti te druge opće akte
 • obavlja i sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Izvršni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela kluba. Izvršni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova kluba na vrijeme od 4 godine.

Odbori i druga privremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koja su osnovana i o tome podnose  izvješća Izvršnom odboru.

Predsjednik i Dopredsjednici kluba:

Članak 28.

Klub ima Predsjednika kojeg bira Skupština na mandat od četiri (4) godine, s tim da može biti biran više puta uzastopno.

Predsjednik:

 • predstavlja klub pred tijelima državne uprave i trećim osobama,
 • saziva redovnu i izvanrednu Skupštinu i sastanke Izvršnog odbora,
 • provodi odluke Skupštine i Izvršnog odbora,
 • vodi rad Kluba tijekom svog četverogodišnjeg mandata.

Članak 29.

Klub ima i (3) tri Dopredsjednika koje bira Skupština na mandat od četiri (4) godine. Dopredsjednici kluba pomažu predsjedniku kluba u njegovu radu i obavljaju druge poslove koje im povjeri Predsjednik. Oni su ujedno i Dopredsjednici Izvršnog odbora i ovlaštene osobe za zastupanje udruge.

Nadzorni odbor:

Članak 30.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana koje bira Skupština iz redova svog članstva. Članovi Nadzornog odbora iz svojih redova biraju Predsjednika.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

Nadzorni odbor ima slijedeće zadatke:

 • kontrolira zakonitost u radu i poslovanju kluba
 • kontrolira izvršenje zakonskih, ugovornih i drugih obaveza kluba
 • kontrolira poštivanje odredbi Statuta i drugih općih akata
 • kontrolira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana
 • predlaže mjere koje treba poduzeti za otklanjanje nepravilnosti u radu

Nadzorni odbor o eventualno utvrđenim nepravilnostima obavještava Skupštinu, posredno inspekciju i nadležno ministarstvo.

Stegovni sud:

Članak 31.

Stegovni sud je tijelo Kluba koje se sastoji od tri (3) člana, a bira ga skupština na mandat od četiri (4) godine. Iz redova članova Stegovnog suda isti biraju Predsjednika.

Stegovni sud:

– vodi postupak utvrđivanja stegovne odgovornosti članova zbog povredi odredbi Statuta i drugih akata kluba,

– rješava sukob interesa i sporove između članova kluba.

Protiv odluke Stegovnog suda može se izjaviti žalba u roku od petnaest (15) dana,  od dana dostave odluke, Skupštini kluba.

Odluka Skupštine kluba je konačna.

Članak 32.

Stegovni sud održava sjednice prema potrebi, a vodi postupak i izriče stegovne mjere prema odredbama Pravilnika o stegovnom postupku i  stegovnoj odgovornosti kojeg donosi Izvršni odbor Kluba.

Članak 33.

Članovi Kluba stegovno odgovaraju:

 • povredu svojih članskih dužnosti,
 • povredu Statuta i drugih općih akata kluba,
 • zlouporabu izbornih funkcija,
 • neizvršavanje preuzetih obaveza prema klubu.

Stegovne mjere su:

 • opomena,
 • novčana kazna,
 • suspenzija prava odlučivanja u radu Skupštine,
 • isključenje iz članstva kluba.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka podnose Predsjednik kluba ili predsjednik Nadzornog odbora.

Odbor za hitnost:

Članak 34.

Odbor za hitnost bira skupština, a sastoji se od pet ( 5 ) članova, i to Predsjednika kluba i jednog (1) od Dopredsjednika i (3) člana koja su izabrana sukladno prethodno navedenoj proceduri, a radi obavljanja pripremnih radnji za što učinkovitije funkcioniranje Izvršnog odbora. Odluke Odbora za hitnost su izvršne dok ih eventualno ne opozive Izvršni odbor.

Članak 35.

Tijela kluba bira ili imenuje sam klub, bez vanjskih utjecaja i sukladno s postupcima opisanim u ovom Statutu i provedbenim pravilnicima.

IMOVINA KLUBA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 36.

Imovinu Kluba čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne i nepokretne stvari,
 • druga imovinska prava.

Kluba imovinu stječe:

 • od članarina,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od dotacija iz proračuna,
 • od prodaje ulaznica,
 • od donacija i sponzorstava.
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Klub upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju prema Zakonu o udrugama.

Prihodi se koriste za ostvarivanje ciljeva udruge u skladu s godišnjim proračunom. Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu godinu.

Po završetku godine sastavlja se završni račun i podnosi Skupštini na usvajanje najkasnije do lipnja naredne godine.

 

 1. LIKVIDATOR

 

Članak 37.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovalo nadležno tijelo udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član kluba. Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja kluba iz registra udruga. Izbor i opoziv likvidatora se vrši po istom postupku kao i izbor i opoziv članova tijela udruge.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 38.

Kluba prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja kluba preostala imovina će pripasti Savezu sportova Grada Labina.

Članak 39.

Klub prestaje s radom odlukom Skupštine, ako za nju glasuju barem dvije trećine (2/3) prisutnih članova, te u slučajevima propisanima zakonom.

U slučaju prestanka rada Kluba sva njegova imovina, nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka raspodijeliti će se sukladno odluci Skupštine. Postupak likvidacije u slučaju prestanka provest će likvidator kluba.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 40.

Ukoliko između članova Kluba dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Kluba, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.

Sukobom interesa u Klubu smatra se situacija kada članovi Kluba, članovi upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u Klubu dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova Kluba. O svakom sukobu interesa odlučuje se posebno.

Odlučivanje iz stavka 1. i 2. ovog članka provodi se u u prvom stupnju u povremenim radnim tijelima koja osniva Skupština. U drugom stupnju nadležna je Skupština društva.

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 41.

Statut je temeljni opći akt kluba, s čijim odredbama moraju biti usklađeni svi drugi opći akti. Važnija pitanja ustrojstva kluba, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu formalnu razradu, uređuju se općim aktima koje donosi Izvršni odbor  ili Skupština.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Donošenjem ovog Statuta prestaje važiti dosadašnji Statut donesen 24. travnja 2014.

U Labinu, 28. 09. 2015.